سهیلا حجاب زندانی سیاسی مشروطه خواه از داخل زندان از پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرد

سهیلا حجاب زندانی سیاسی مشروطه خواه در تماس تلفنی از زندان حمایت خود را از پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی برای نجات ایران اعلام نمود.

سهیلا حجاب از آزادیخواهان ایران خواست تا دست در دست هم نهاده و ایران را آزادنمایند.

سخنان شاهزاده رضا پهلوی موسوم به پیمان نوین بازتاب گسترده ای در میان فعالین سیاسی و گروه ها و سازمان های سیاسی برون و درون مرز را در پی داشت.

پیام سهیلا حجاب از زندان: