سیلی محکم ملت ایران به گوش رژیم و وقاحت استمرار طلبان حکومت در داخل و خارج ایران

در حالیکه ملت بزرگ ایران با تحریم گسترده سیرک انتخاباتی رژیم بار دیگر به جهان پیام روشنی فرستاد که از کلیت رژیم برآمده از بهمن ۵۷ عبور کرده و خواهان برافتادن این رژیم ظالم و خونریز و ضد ایرانی است،هواداران پیدا و پنهان آن در خارج از ایران سخن از شرکت ۴۰ درصدی مردم در این سیرک می‌کنند و در رسانه های مختلف خارج از کشور که تریبون در اختیار این حامیان رژیم قرار می‌دهند تلاش می‌کنند این حقیقت را که ملت ایران خواهان نابودی رژیم اسلامی است انکار کنند.

این افراد خارج نشین حامی رژیم گوی وقاحت را حتی از امثال جواد ظریف و دیگر اصلاح طلبان رژیم ربوده اند و در حالی که سران اصلاح طلبان مانند عباس عبدی و اصغر زاده اعتراف می‌کنند که ملت ایران دیگر گول آنها را نمیخورند و در این سیرک به روشنی به کلیت رژیم نه بزرگ گفتند این افراد خارج نشین همچنان در راه ماله کشی برای رژیم می‌کوشند.

اما جای خوشحالی است که ملت بزرگ ایران گام بلندی در راستای آزادی برداشته و همانطور که شاهزاده رضا پهلوی در پیامشان تاکید کردند این حرکت مردم سکیی برای موفقیت ها و پیروزی های بعدی خواهد بود.

به امید پیروزی نور بر تاریکی و رهایی ایران

صحبت های دکتر محسن بنایی درباره تحریم گسترده ملی سیرک انتخابات رژیم: