شادباش شب یلدا هز سوی ارتش دفاعی اسرائیل و سخنگویان فارسی زبان ارتش به ملت ایران

سخنگویان فارسی زبان ارتش دفاعی اسرائیل با انتشار دو پیام ویدیویی شب یلدا را به ملت ایران شادباش گفته و ۶رزو کردند که نور بر تاریکی پیروز گردد و بار دیگر رابطه دوستانه میان دو ملت تاریخی ایران و اسرائیل برقرار گردد.

https://youtube.com/shorts/y-DUvv3tsT8?si=kzYbKZchmSRFjLP0