شاهزاده رضا پهلوی:آزادی حمید نوری پیش از سیرک انتخابات برای نا امیدی ما بود اما نا امید نمیشویم کنار نمی نشینیم

پیام شاهزاده رضا پهلوی: