شاهزاده رضا پهلوی:«اگر مماشات غرب نبود، رژیم سقوط می کرد. مردم باید به زجر کشیدگان کمک کنند»

شاهزاده رضا پهلوی در یک سخنرانی به زبان انگلیسی، از مدارای کشورهای غربی با رژیم سرکوبگر کنونی در ایران به شدت ابراز ناخرسندی کرد و گفت اگر این گونه مماشات با حکومت آخوندی نبود، خاورمیانه به مصیبت کنونی دچار نمی شد. او گفت که پول های نقدی که آمریکا و اروپا به رژیم ایران پرداخت کردند، ماشین کشتار و فتنه را شتاب بیشتری بخشید.

موزه مدارا در لوس آنجلس یک نهاد انسان دوستانه است که توسط جامعه یهودیان کالیفرنیا برپا شده و رسالت آن ترویج همزیستی و همیاری بین ادیان  و مردمان در سراسر جهان است. این موزه تاکنون سخنرانی های بسیاری ترتیب داده و این بار شاهزاده رضا پهلوی است که امکان سخنرانی را در یک همایش بزرگ در این موزه می یابد.

شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که برانداختن رژیم به پول خارجی نیازی ندارد و خود مردم ایران هستند که باید همبستگی بیشتری با آسیب دیدگان این رژیم سرکوبگر به عمل آورند و از جمله به خانواده هایی که رژیم فرزند عزیز آنانان را اعدام کرده و یا کشته است کمک مالی برسانند.

او گفت که اگر این هدف ها به اجرا گذاشته شود، عمر حکومت حداکثر تا سه سال دیگر به سر خواهد رسید.

بخشی از این سخنرانی را در اختیار علاقمندان قرار می دهیم: