شاهزاده رضا پهلوی:تنها راه حل حمایت از ملت ایران برای پایین کشیدن رژیم است

شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست و برخورد دولت بایدن با اقدامات تروریستی رژیم گفت که ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که سیاست های محکم دولت های ایالات متحده چه جمهوریخواه چه دموکرات در برخورد با رژیم باعث شده که آنها بصورت تاکتیکی  عقب نشینی کنند و هرگاه سیاست نرمتری با آنها پیش گرفته شود آنها در اقدامات تروریستی خود پیش روی کرده و آن را گسترش می دهند بطور مثال ببینید در حمله تروریستی حماس به اسرائیل چه اتفاقی افتاد.

نیابتی های رژیم هم هستند که از سوی رژیم حمایت مالی و تعلیم داده می شوند.

شاهزاده رضا پهلوی درباره تحریم ها گفت:ما بر روی کاغذ تحریم ها بر علیه رژیم را داریم،تحریم نفتی اما با این وجود رژیم به منابع مالی و دلارهای نفتی دسترسی دارد و این به این معنی است که رژیم این پولها را برای فعالیت های تروریستی بیشتر خرج خواهد کرد.

شاهزاده رضا پهلوی درباره اقدامات تروریستی رژیم گفت که دی ان ای این رژیم بر پایه ترور و خشونت و جنگ طراحی شده و اگر می خواهید که ترور و حمایت مالی از تروریسم در جهان پایان پذیرد تنها راه حل حمایت از ملت ایران برای پایین کشیدن رژیم اسلامی در ایران است.