شاهزاده رضا پهلوی:در سال جدید بخواهیم که سال نو سال روزگار نو ایرانیان و سال ایران باشد

شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت فرارسیدن نوروز و سال نو با انتشار پیام ویدیویی سال نو را به ایرانیان شادباش گفته و سال گذشته را سال سختی برای جهان و به ویژه برای ملت ایران دانست.

اما سال گذشته را با وجود سختی های فراوان سال همدلی و نزدیکی  میان ایرانیان دانست و نشانه های آن را در نجات جان معترضان به اعدام در ایران و در اعتراض به کشتار سوخت بران بلوچ و کولبران کرد  دانست.

شاهزاده رضا پهلوی نقطه اوج همدلی میان ایرانیان را در کمپین نه به جمهوری اسلامی دانسته و در این باره گفت:تکثر و گوناگونی حامیان این کمپین نمونه ای از گوناگونی ملت تاریخی ایران است.

شاهزاده رضا پهلوی نوروز را عامل همبستگی ملت ایران در طول تاریخ کهن ایران دانست.

وی سال نو را سال نه بزرگ ملت ایران دانست و آرزو کرد که در سال جدید ملت ایران از روزهای سیاهی که در چهل و دو سال گذشته در آن بوده رهایی یابد.