شاهزاده رضا پهلوی:مردم در رفراندوم رژیم اگر میدانستند به چه چیزی رای میدهند مانند امروز پاسخشان نه به جمهوری اسلامی بود

شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸ که پس از آن رژیم اسلامی ادعا کرد که نزدیک به ۹۹ درصد مردم در آن زمان به جمهوری اسلامی رای داده اند گفت:مردم در آن زمان نمی دانستند به چه جیزی رای می دهند و اگر می دانستند حتما پاسخشان مانند امروز نه به جمهوری اسلامی می بود.

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفت:در فردای سقوط رژیم باید مردم بدانند به چه نظام حکومتی و با چه قانون اساسی رای خواهند داد.

طی هفته های اخیر کمپینی با نام نه به جمهوری اسلامی به ابتکار مردم در داخل ایران به راه افتاده است که شاهزاده رضا پهلوی به همراه هزاران تن از کنشگران مدنی و سیاسی در خارج از ایران به آن پیوسته و از آن حمایت کردند.