شاهزاده رضا پهلوی:هویت ملی ما عامل ماندگاری ایران است.فرهنگ سازی پس از سقوط رژیم مهمترین کار است

شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی که به مناسبت نوروز با شبکه تلویزیونی من وتو داشت بر اهمیت مبارزات مردم در برابر رژیم تاکید کرد و در عین حال امید به پیروزی را عامل مهمی در ادامه روند مبارزه دانست.

ایشان همچنین عنوان کرد که سقوط این رژیم یک جبر و حکم تاریخی است و حکومت های دیکتاتوری سرانجام سقوط خواهند کرد و در فردای آزادی باید شرایطی را فراهم ساخت که همه بتوانند در راه پیشرفت و بازسازی مملکت فعالانه سهم و نقشی داشته باشند.

شاهزاده رضا پهلوی درباره تمامیت ارضی و هویت ایرانی گفت:هویت ملی عامل اصلی ماندگاری ایران در طول تاریخ بوده است.

گفتگوی کامل با شاهزاده رضا پهلوی در اختیار مخاطبان گرامی قرار دارد: