شاهزاده رضا پهلوی در جمع ایرانیان اسراییل:یهودیان ایرانی در اسراییل هویت خود را حفظ کرده اند.ایران آزاد خواهد شد