شاهزاده رضا پهلوی در لحظه ورود به اسراییل: پیام دوستی ملت ایران را آورده ام