شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با صدای آمریکا:ملت ایران این رژیم را نمی خواهد.مخالفان رژیم برای فردای پس از رژیم برنامه کامل دارند