شاهزاده رضا پهلوی یاد بگیریم که تنها مدافع افکار خودمان نباشیم، مدافع افکار مخالف خودمان هم باشیم