منشه امیر در گفتگو با شهرام همایون در تلویزیون «کانال یک»، برنامه آخرین لحظه