شب گذشته در جنگ اسرائیل با تروریست های حماس چه گذشت:تحلیل های آقای منشه امیر