شخصیت عراقی: مردم عراق باید علیه رژیم فاشیستی ایران به پا خیزند و با اسرائیل دوست شوند

شخصیت عراقی: مردم عراق باید علیه رژیم فاشیستی ایران به پا خیزند و با اسرائیل دوست شوند

یکی از فرماندهان پیشین ارتش عراق، در یک سخنرانی در واشنگتن گفت که منافع کشورش ایجاب می کند که اسرائیل را به رسمیت بشناسد و با این کشور مناسبات عادی برقرار سازد. این افسر پیشین، سرلشکر جمال اَل اَلوسی نام دارد که پس از بازنشستگی به عضویت پارلمان عراق در آمد و به صحنه سیاسی آن کشور پای گذاشت.

ال الوسی در گذشته سه بار از اسرائیل دیدن کرده و با این کشور آشنایی نزدیک دارد. او در سخنرانی خود در سخنرانی در همایش “کمیته یهودیان آمریکا” در واشنگتن گفت که برقراری روابط با اسرائیل، یکی از بزرگترین خدمات به منافع ملی عراق است و مردم عراق باید به پا خیزند و جلوی افزایش نفوذ رژیم فاشیستی کنونی ایران در کشور خود را بگیرند»

به پاس خدمات این افسر پیشین عراقی به پیشبرد صلح و همزیستی، جامعه یهودیان ایالات متحده به او لوح سپاس تقدیم کرد.

ال الوسی در سخنان خود گفت که این لوحه را، تنها افتخار خود نمی داند، بلکه این افتخاری است که به همه مردم عراق اعطا می شود.

او با یادآوری این نکته که سه بار از سرائیل دیدن کرده، گفت که هربار، مورد تهدید جانی قرار گرفته، ولی از آن بیمناک نشده است. ال الوسی گفت که به باور او، اسرائیل می تواند در بسیاری از رشته ها به بهبود زندگی مردم عراق کمک کند و از میزان وابستگی آنان به حکومت ایران بکاهد و تجربیات خود را در زمینه های مختلف در اختیار دولت و ملت عراق قرار دهد. به گفته او، آزاد شدن عراق از زیر بار حکومت زیاده طلب در ایران، باید به یکی از هدف های ملی همه مردمان عراق مبدل گردد.