یک دیدگاه

  1. حکومت خود سارق اموال مردم است اما هیچکس پاسخگو نیست زیرا همه میدانند این پولها به کام داعش و تروریستهای فلسطینی رفته. تصور سرنگونی حکومت از داخل بسیار ابلهانه و نشانه عدم شناخت حکومت بیرحم و داعشی ایران است.

Comments are closed.