شعار تظاهر کنندگان اصفهانی در میدان خواجوی اصفهان، ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:
ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم