کشاورزان معترض و شجاع اصفهانی به منبر و امام جمعه اصفهان در مراسم نمایشی نماز جمعه پشت کردند و شعار دادند:
«پشت به دشمن، رو به میهن»

تاریخ فیلم: جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۱۶ مارس ۲۰۱۸