شمار اسراییلیانی که به خارج مهاجرت می کنند رو به کاهش است که نشان رفاه کشور میباشد

اسرائیل خود را یک کشور یهودی، و تنها کشور برای یهودیان در جهان، می داند. همانگونه که ایران کشور ایرانیان است و به آسانی مهاجر پذیرفته نمی شود

به دنبال یک بررسی آماری، در اورشلیم اعلام شد که در سال های اخیر از شمار شهروندانی که اسرائیل را ترک می گویند و به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند، مرتبا کاسته می شود. آگاهان می گویند که این امر نشان رضایت فزاینده مردم اسرائیل از شرایط زندگی خویش است.

در این سال ها، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان، و به ویژه ممالک غربی،  با انواع بحران های اقتصادی و اجتماعی روبرو بوده اند، اسرائیل در آرامش نسبی قرار داشته و رشد اقتصادی آن از بحران های بین المللی دور بوده است.

با آن که ترور عربی و فلسطینی در این سال ها اوج تازه ای داشته، ولی در مجموع این گونه تعرضات به طور کامل متوقف گردیده و حتی اگر دوباره از سر گفته شود، امری نیست که امنیت کل کشور را به خطر اندازد.

اسرائیل یک کشور مهاجرپذیر است که درهای آن به روی یهودیان سراسر جهان باز است – ولی در همان حال، به غیر یهودیان به ندرت اجازه اسکان در این کشور داده می شود. زیرا اسرائیل یک کشور کوچک است و امکانات طبیعی و رفاهی آن محدود است که باید در درجه اول در اختیار یهودیان قرار گیرد.

در آماری که امروز (پنجشنبه) توسط اداره کل آمار اسرائیل انتشار یافت، از جمله آمده است که در دو سال پیش، یعنی سال ۲۰۱۶ میلادی، شمار کل افرادی که از اسرائیل مهاجرت کرده اند، ۲۰۰ر۱۵ نفر بوده که در هیجده سال اخیر پائین ترین رقم محسوب می شود.

در همین مدت، ۲۰۰ر۶ تن اسراییلیانی که بیش از دو سال در خارج از کشور به سر برده اند، به اسرائیل بازگشته اند که تعداد واقعی مهاجرت کنندگان را به ۹ هزار نفر کاهش می دهد.

در هفتاد سالی که از استقلال اسرائیل می گذرد، جمعا ۵۸۰ هزار نفر اسرائیل را برای یک مدت طولانی ترک گفته اند. ولی در همین مدت شمار کسانی که به اسرائیل مهاجرت کرده اند، فراتر از ۳ر۳ میلیون نفر بوده است.

آگاهان می گویند که بسیاری از اسرائیلیان، مردمان دنیای بزرگ هستند که می خواهند دانش و تجربیات خود را در کشورهای بزرگتری به نمایش بگذارند، ولی شمار چشمگیری از آنان، پس ازچند سال، به اسرائیل باز می گردند.