شهروندان عرب اسرائیلی علیه پیشنهاد انتقالشان به دولت مستقل آینده فلسطینی به شدت مخالفت کردند

عمیر پرتس رهبر حزب کارگر (وسط) در گشایش کارزار انتخاباتی، بخشی از طرح صلح پرزیدنت ترامپ را “نژادپرستانه” توصیف کرد

نه تنها گروه های بسیاری در میان فلسطینی ها به طرح صلح پرزیدنت ترامپ اعتراض کردند و به آشوب و تظاهرات دست زدند و قصد دارند در روزهای آینده همچنان به آن ادامه دهند، بلکه در داخل اسرائیل نیز شمار زیادی از اعراب شمال کشور به خیابان آمدند و به بخشی از این طرح اعتراض کردند.

در این بخش گفته شده که بین اسرائیل و فلسطینیان تبادل جمعیت صورت گیرد و همانگونه که آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری در مالکیت اسرائیل باقی می ماند، متقابلا باید بخش از خاک اسرائیل به فلسطینیان و تسلط آنان انتقال یابد.

سخن از چند شهرک عرب نشین اسرائیل است که در کنار هم قرار دارند و “مثلث عربی” نامیده می شوند و بسیاری از اهالی آن ها اعراب افراط هستند و خود را فلسطینی می نامند. در طرح آمریکایی گفته شده که این افراد می توانند تحت حکومت مستقل فلسطینی قرار گیرند – همانگونه که اهالی آبادی های یهودی نشین در کرانه باختری، به تسلط اسرائیل در خواهند آمد.

در این زمینه، رهبر حزب کارگر اسرائیل “عمیر پرتس” طرح پرزیدنت ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و آن را دارای برخی جنبه های نژادپرستانه توصیف کرد. پرتس این سخنان را در آغاز کارزار تبلیغات پارلمانی بیان کرد و از حزب آبی و سفید خواستار شد با حزب کارگر همکاری کند تا بتوان وزنه ای در برابر جناح راست اسرائیل به وجود آورد.

گروه های مختلفی از اعراب اسرائیل، با آن که با فلسطینی ها و خواسته های آن ها ابراز همبستگی می کنند، ولی در عین حال حاضر نیستند از مزایای دموکراسی اسرائیل صرف نظر کرده و به کشور مستقل فلسطینی بپیوندند.

این اهالی در گفتگوهای خصوصی می گویند که حکومت خودگردان فلسطینی در صورت کنونی آن یک نظام ضعیف و بی تجربه است که فساد مالی در آن گسترده بوده و اثری از دموکراسی وجود ندارد. همچنین پائین بودن سطح زندگی در سرزمین فلسطینی نشین یکی از علل مادی مخالفت با انتقال به آن حکومت است. اعراب اسرائیلی از مزایای بیمه بهداشتی، بیمه پیری و حق بازنشستگی، مانند همه شهروندان دیگر اسرائیل برخوردار هستند و نمی خواهند از آن صرف نظر کنند.

با این همه، در تظاهرات گسترده ای که روز گذشته در سه شهرک عرب نشین در شمال شرق اسرائیلی برگزار گردید، شمار زیادی پرچم فلسطین نیز دیده می شد.