شهر میلان یاد و خاطره قربانیان هولوکاست را گرامی داشت

همزمان با سالروز هولوکاست و به مناسبت آن اتحادی میان شهرداری میلان و دو تیم فوتبال ایتالیایی یعنی میلان و دیگری انتر میلان به نشانه به خاطر سپردن قربانیان هولوکاست و به سوی جهانی عاری از هر نوع تبعیض و تنفر و سرکشی و مناقشه انجام گرفت.

شهردار شهر میلان در این مورد بر روی فیسبوک خود نوشت به مناسبت روز جهانی قربانیان هولوکاست شهر میلان هم دردمند است.

در این روز جهانی یاد قربانیان بی گناه را گرامی میداریم.

هولوکاست یکی از صفحات سیاه تاریخ کشور ما است.

تعقیب شهروندان یهودی- ایتالیایی و ریل قطار ۲۱ شهر میلان  و در کنار آن شهادت بی شمار بی گناهان و زخم خوردگان و مقاومت آنها در مقابل دیوانگی  فاشیست های نازی راگرامی میداریم.

قربانی شدن بسیاری از یهودیان شهر ما هم از جمله این جنایت است به طوری که ریل قطار شماره ۲۱  این شهر یادآور یهودیانی است که به اردوگاه آشویتس برده میشدند.

موزه ای در اردوگاه هولوکاست در محل ریل قطار ۲۱ شهر میلان گشایش خواهد یافت.