تهدید شورای مرکزی فلسطینیان به خروج از پیمان اوسلو و بازپس گیری شناسایی اسرائیل

محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی هنگام سخنرانی درشورای مرکزی ساف

شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین که گروه تروریستی حماس رهبری آن را به عهده دارد، پس از چند روز بحث و بررسی، رشته تصمیم های سختگیرانه ای را در مورد ارتباط با اسرائیل به تصویب رساند و از جمله توصیه کرد که حکومت خودگردان از همه توافق ها و تعهدات نسبت به اسرائیل خارج شود و به همکاری های امنیتی با این کشور پایان بخشد. ولی آگاهان گفتند که این توصیه ها، تعهدی برای محمود عباس ایجاد نمی کند و او را به اجرای آن توصیه ها ملزم نمی سازد.

آگاهان می گویند که خود سران فلسطینی ها خوب می دانند که خروج آنها از پیمان اوسلو و زیر پا گذاشتن تعهدات نسبت به اسرائیل، بحرانی ایجاد خواهد کرد که زیان اصلی آن، متوجه منافع خود فلسطینی ها خواهد شد

تحلیلگران می گویند که این شیوه رفتاری سران حکومت فلسطینی، تندروها در داخل اسرائیل را نیز تقویت می کند که آنان نیز خواهان باطل کردن پیمان اوسلو و باطل کردن حکومت خودگردان فلسطینی هستند تا اسرائیل دوباره سرزمین های فلسطینی نشین را تحت تسلط کامل خود در آورد.

برخی تحلیلگران بر این باورند که اگر حکومت خودگردان پیمان صلح اوسلو را باطل سازد، امید به برپایی دولت مستقل فلسطینی برای همیشه منتفی خواهد شد و فلسطینیان یک بار دیگر فرصتی را برای به دست گرفتن اختیارات بیشتر از دست خواهند داد.

حکومت خودگردان در ماه ها و حتی سال های اخیر کوشیده است با حماس در غزه کنار آید و حکومت را در آن سرزمین نیز دوباره به دست گیرد. از دیدگاه برخی تحلیلگران، ناکام ماندن این تلاش ها نیز یکی دیگر از علل سرخوردگی رهبران فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین می باشد.

حماس خواهان نابودی اسرائیل است و مذاکرات صلح و رسیدن به آشتی با اسرائیل را نفی می کند و همین امر یکی از علل ادامه شکاف بین حماس و فتح است.

اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل، شب گذشته (دوشنبه) در یک همایش حزبی گفت که امکان رسیدن به توافق با حماس، به این هدف که خشونت پایان گیرد و مردم غزه بتوانند از نوعی رفاه برخوردار گردند و اهالی اسرائیلی پیرامون غزه نیز بتوانند زندگی عادی داشته باشند، بسیار بعید به نظر می رسد.