2 دیدگاه‌

  1. تو را به خدا نگاہ کن، ھمشون ۷ یا ۸ ساله۰ حتّی لبنانی ھا و فلسطینیھایِ تروریست هم سر دختر بچهھاشون روسری نمیزارند۰ خاک بر سرِ این آخوندھایِ شهوت پرست و بچه آزارِ ایران۰

  2. اولاً استفاده از کودکان واشخاص زیرسن قانونی برای مقاصد سیاسی که یک مقدارجنبه ی جاذبه های جنسی هم بعضاً داشته باشد وبخصوص ازطریق فضای مجازی(فارغ از این که چه انگیزه ای بوده) درهمه جای دنیا امرپسندیده ای نیست وحتی می تواند مشمول عنوان مجرمانه ی “سوء استفاده جنسی ازکودکان ونوجوانان” به طریق مجازی واینترنت هم باشد. چراکه علاوه براین که دراینجا “سبب اقوا ازمباشر” است، اولیا این بچه ها هم معلوم نیست که همه راضی یاحتی مطلع بوده اند.
    ثانیا آن طورکه دربسیاری ازاین کلیپ ها پیداست وبه تصریح مقامات آموزش و پرورش، در مدارس ماباآن انضباط های سخت گیرانه (حتی فرضاً جهت رفع تکلیف) بسیاربعید است بتوان این طور سازمان دهی شده بچه ها راازمدت هاقبل به جای درس وبحث آموزش دادتایک آهنگ زیرزمینی را این طوربی غلط بخوانند (زیرا خانواده های این بچه ها بسیاربعیداست همه یک دست باشند وازقضا همه هم این آهنگ های این خواننده رامکرر گوش بدهند که بچه زمینه وآشنایی داشته باشد) واین بیشتر شوی رسانه ای است تامدرسه ای!
    ثالثاً اگر هم فرض بگیریم که این همه خانواده همه اهل گوش دادن به این نوع موسیقی وهمین خواننده باشند واین خواننده آثارش مترادف باشادی تعریف شود واین همه تدارکات وسیع درمدارس به آزادی برای اجرای این نوع موسیقی انجام گرفته است پس چطورادعامی کنند که شادی درمدارس وجامعه وجودندارد؟!!!
    این درحالی است که خواننده مزبورحتی خودش هم این تصوررانداشته ظاهرا که درجامعه داخل ایران این قدرطرفدارداشته باشد وتعجب کرده است ازاین که باچه کلک وبرنامه ریزی ماهرانه ای اورا سرزبان هاانداخته اند!!!

Comments are closed.