شگرد جدید رژیم برای ارعاب:ابتدا محسن شکاری را اعدام نمودند سپس اعترافات اجباری او را پخش کردند

ساعاتی پس از آنکه دستگاه قضایی رژیم خبر از اعدام محسن شکاری داد خبرگزاری تسنیم که تماما وابسته به سپاه و دستگاه های امنیتی و سرکوب رژیم است فیلم اعترافات اجباری محسن شکاری را منتشر کرد که در آن وی اعتراف می کند که با چاقو اقدام به حمله به نیروهای سرکوبگر رژیم کرده است.

رژیم  برای ایجاد ارعاب و وحشت در میان مردم اقدام به اعدام محسن شکاری نمود و آگاهان اینگونه ارزیابی میکنند که علی خامنه ای و دستگاه سرکوبگر رژیم از فرونشاندن آتش خشم و انزجار مردم وامانده اند و با اعدام این جوان تلاش دارند مردم را با ترفند وحشت آفرینی به عقب برانند.

گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان و پخش آن از شیوه های نخ نما  شده رژیم است که پیش تر بارها در مورد افراد مختلف استفاده کرده اما این بار شاید برای نخستین بار است که فردی را اعدام میکنند وسپس فیلم اعترافات اجباری او را پخش می کنند.

باید دید که آیا آنگونه که رژیم انتظار دارد اعدام مبارزان می تواند آتش خشم ملت ایران را خاموش کند و یا گستره آتش چندین برابر شده و جمهوری اسلامی را در خود فرو می برد؟