شیوه جدید مهندسین و پزشکان اسرائیلی برای تعیین نوع و میران تجویز آنتی بیوتیک برای بیماران


پژوهشگران اسرائیلی در امور پزشکی توانسته اند شیوه ای بیابند که به کمک آن می توان تجویز آنتی بیوتیک را برحسب اطلاعاتی که از بدن بیمار و سابقه ناراحتی های او به دست می آید تنظیم کرد تا بهتر بتواند عمل کند و میکروب ها را از میان بردارد. برخی از میکروب ها در برابر آنتی بیوتیک، برای خود مصونیت ایجاد می کنند و عملا خاصیت آنتی بیوتیک را خنثی می سازند و اکنون دانشمندان اسرائیلی با یافتن این شیوه، می تواند نوع آنتی بیوتیک و میزان آن را برای هر بیمار، به طور جداگانه محاسبه و تجویز کنند.

الگوریتیم این شیوه جدید پزشکی، در دانشگاه صنعتی تخنیون در شمال اسرائیل تهیه گردیده که با کمک آن می توان همه سابقه بیماری های فرد را در نظر گرفت و میزان مقاومت بدن او در برابر آنتی بیوتیک را محاسبه کرده و پس از بررسی همه یافته ها، نوع و میزان آنتی بیوتیک تجویزی را محاسبه کرد.

با این شیوه میتوان از افراط در تجویز آنتی بیوتیک دوری جست و در میکروب ها مصونیت ایجاد نکرد. درصد معینی از افراد نسبت به آنتی بیوتیک حساسیت جسمی دارند و با به کار انداختن شیوه جدید، امید می رود که بتوان بر این مشکل چیره شد.

مهندسین دانشگاه پلی تکنیک تخنیون، این شیوه جدید را همراه با پژوهشگران سازمان بیمه بهداشتی مکابی در اسرائیل ابداع کرده و به اجرا گذاشته اند.

جزئیات این شیوه جدید در نشریه علمی بین المللی نِیچر مدیسین Nature Medicine انتشار یافته و در اختیار همه نهادهای پزشکی جهان قرار گرفته است.

مهندسین و پزشکان دریافتند که نوع آنتی بیوتیک و میزان تجویز آن، به شماری از اطلاعاتی که در بدن فرد بیمار می توان یافت بستگی دارد و از این رو، در نظر گرفتن این اطلاعات و گردآوری آن ها از پرونده پزشکی فرد بیمار، بسیار ضروری است.

گروه پژوهشگران، در آزمایش های خود کاملا به این اریابی رسیدند که ارتباط مستقیمی بین تجویز آنتی بیوتیک و سابقه فرد بیمار وجود دارد.

فعالیت این گروه، در درجه نخست بر شناخت میکروی های متمرکز شد که موجب بروز عفونت در مجاری ادرار می شود. این بیماری شایعی برای خانم هاست و پژوهش های نشان می دهد که نیمی از زنان در طول زندگی خود، دچار این نوع بیماری می گردند.

تیم پژوهشی برای رسیدن به فرمولی که برای همه بیماران راهگشا باشد، سابقه درمانی حدود پنج میلیون از موارد تجویز آنتی بیوتیک در ده سال گذشته را مورد رسیدگی قرار دادند و در مورد هفتصد هزار کشت ادرار در لوله های آزمایشگاهی به هدف شناخت میکروب ها به بررسی پرداختند.

دانشمندان می گویند که بکارگیری شیوه جدید در تجویز آنتی بیوتیک برای بیماری، چهل درصد از احتمال اشتباه کردن پزشکان را کاهش می دهد.