صحبت های یوسف المنسی وزیر پیشین ارتباطات حماس:حماس و به ویژه یحیی سنوار غزه را نابود کرده‌اند