صدراعظم اتریش می گوید که در دیدار روحانی از وین، به او تاکید کرده که حفظ امنیت اسرائیل، یک امر اساسی است

او گفت برای روحانی توضیح داده که دفاع از امنیت اسرائیل، یکی از اصول سیاست خارجی اتریش محسوب می شود.

صدراعظم اتریش در یک مصاحبه با رسانه های اسرائیلی گفت که دولت آن کشور خود را موظف می داند از یهودیان اتریش در بر موج فزاینده نژادپرستی و یهودستیزی مواظبت کند. او گفت که در اتریش نیز همانند بسیاری کشورهای دیگر اروپایی، احساسات نژادپرستانه و ناسیونالیستی شدت گرفته و این امر ایجاب می کند که حفاظت بیشتری از یهودیان به عمل آید.

استیوان کورتس صدراعظم اتریش همچنین گفت که از دیدگاه دولت آن کشور، تقویت امنیت اسرائیلی بخشی از منافع و مصالحِ خودِ اتریش نیز محسوب می شود.

با این همه، رئیس جمهوری اتریش امکان انتقال سفارتخانه آن کشور به اورشلیم را منتفی دانست و آن را موکول به دورانی ساخت که اسرائیل با فلسطینی ها به صلح و آشتی برسد. او گفت اختلافات بین طرفین را باید از طریق مذاکره و گفتگو حل کرد.

او گفت که اتریش برای جبران بخش بسیار کوچکی از جنایاتی که نازی ها علیه یهودیان مرتکب شده اند، به فرزندان قربانیان نازی ها امکان می دهد که اگر مایل باشند، می توانند تابعیت اتریشی نیز دریافت کنند.

صدراعظم اتریش در مورد پذیرایی گرمی که از حسن روحانی هنگام دیدار او از وین به عمل آمد از جمله گفت که در دیدار با وی تاکید کرده که حفظ امنیت اسرائیل را یکی از وظایف اصلی اتریش می داند و از تهدیدهای رژیم ایران علیه موجودیت اسرائیل ناخرسند است.

او گفت برای روحانی توضیح داده که دفاع از امنیت اسرائیل، یکی از اصول سیاست خارجی اتریش محسوب می شود.

در همین حال از آلمان گزارش رسید که جمعیتی در حدود دویست هزار نفر در تظاهرات بزرگ اعتراض به رفتارهای نژادپرستانه در آن کشور شرکت کرده اند.

رسانه های رسمی آلمان، شمار شرکت در تظاهرات علیه نازی ها را حتی حدود ۲۴۰ هزار نفر ارزیابی کردند، ولی وبسایت بی بی سی آن را صدهزار نفر گزارش کرد.

در هفته های اخیر چند رشته تظاهرات نسبتا گسترده در برخی شهرهای آلمان توسط نئونازی ها و نژادپرستان برگزار شده که موجب نگرانی دولت آلمان گردیده و با اعتراض گروه های زیادی از مردم آلمان نیز روبرو شده است.

در تظاهرات علیه گرایش های نژاد پرستانه در آلمان، رهبران و فعالان شمار زیادی از احزاب سیاسی آلمان و همچنین شخصیت های اجتماعی و سیاسی آن کشور نیز حضور داشتند.

تظاهرات در آلمان علیه جناح راست افراطی و علیه نژاد پرسنی . یهودسنیزی

یک دیدگاه

Comments are closed.