صدوهشتاد اندیشمند اسرائیلی در نامه سرگشاده به نخست وزیر خواهان لغو “قانون ملیت” شدند

ابراز مخالفت با قانون ملیت که هفته پیش در پارلمان به تصویب رسید، همچنان از سوی اقشار مختلف مردم ادامه دارد. ولی حزب لیکود می گوید که حاضر به تغییر آن نیست.

امروز (یکشنبه) صد و هشتاد تن از اندیشمندان و روشنفکران اسرائیلی، با فرستادن نامه سرگشاده ای برای نخست وزیر، خواهان باطل کردن این قانون شدند. آن ها در نامه خود نوشتند که این قانون، بخش هایی از اهالی اسرائیل را مورد تبعیض قرار می دهد و اصل تساوی حقوق و موازین دموکراسی را نقض می کند.

گروه های همجنسگرای مرد اسرائیل نیز به این قانون اعتراض دارند زیرا به زوج های همجنسگرای مرد اجازه نمی دهد از طریق یک بانو صاحب فرزند شوند.

ولی قاطعانه ترین مخالفت از زبان اعراب دروزی اسرائیل شنیده شده که امروز نیز رهبران آن ها در مصاحبه های رسانه ای دلایل مخالفت خود را برشمردند.

رهبران دروزی در یک هفته گذشته چندین دیدار با نخست وزیر و دیگر رهبران کشور داشته و خواهان تغییر این قانون شده اند. ولی امروز بخشی از دروزی ها از این قانون طرفداری کرده و آن را حق اسرائیل می دانند.

سخن از نهادی با نام “شورای دروزی های صهیونیست” است که می گویند که اسرائیل را کاملا کشور یهود می دانند و اطمینان دارند که در عمل، هیچ گونه تبعیضی علیه اقلیت ها به وجود نخواهد آمد. شورای دروزی های صهیونیست، از سال های پیش برپا شده و هدف خود را ایجاد دوستی و همزیستی بیشتر بین دروزی ها و دیگر اقشار اسرائیل می داند.

رئیس شورای دروزی های صهیونیست، به نام عطا فَرَحات، در پیامی که انتشار داد از جمله نوشت که دروزی ها در هیچ کشور دنیا، از آزادی هایی که در اسرائیل وجود دارد و تساوی حقوق عملی بین شهروندان آن، برخوردار نیستند و دروزی ها در اسرائیل از حقوق هایی برخوردار می شوند که در هیچ کشور عربی یا اسلامی نظیر ندارد.

شماری از مسلمانان بَدَوی نیز در ارتش اسرائیل خدمت می کنند که همانند سربازان دروزی، مورد احترام و اهمیت قرار دارند. ولی آن ها تا کنون دیدگاهی درباره این قانون بیان نکرده اند.