این ترانه زیبا توسط یک گروه از آمریکائیان دوستدار اسرائیل در بخش استقبال از مسافران در فرودگاه بین المللی اسرائیل گرفته شده است.