طرح سه مرحله ای مصر برای توقف جنگ در غزه:تحلیل آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال