طی روزهای گذشتە دست کم چهار جوان در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل فقر بە زندگی خود پایان دادەاند

سازمان حقوق بشری هەنگاو، گزارش داد که روز گذشته، یک جوان ١٧ سالە اهل کرمانشاه با هویت ”مهدی ایمانی“ بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

روز یکشنبە ۴ خرداد ماه نیز، یک جوان ١٨ سالە اهل درە شهر ایلام با هویت ”مهدی گراوند“ در یکی از مراکز درمانی ایلام جان سپرد. وی حدودا دو هفتە پیش بە دلیل فقر و بیکاری اقدام بە خودسوزی نمودە بود.

در همان حال که فقر و بیکاری در سراسر ایران گسترش یافته اما این معضل در استانهای محروم که در گذشته نیز از مناطق محروم به شمار میرفتند به صورت چشمگیری رو به افزایش است.

رژیم سعی دارد شرایط وخیم اقتصادی و معضل بیکاری را به گردن تحریم های ایالات متحده بیاندازد اما این در حالی است که مناطق مرزی ایران در گذشته نیز از  شرایط مناسب اقتصادی برخوردار نبودند به طوری که در سیستان بلوچستان به گفته یک نماینده مجلس رژیم بیش از هفتاد درصد از مردم با مشکل بیکاری و فقر دست به گریبان هستند.

روز شنبە نیز، یک جوان ٢۵ سالە اهل روستای زعفران سرپل ذهاب با هویت ”وحید قنبرویسی“ بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.