ظریف از جامعه جهانی خواست علیه تحریم دیوان بین المللی کیفری توسط آمریکا، اقدام کند

وزیر خارجه حکومت ایران از دیوان بین المللی کیفری و جامعه جهانی خواستار شد که نسبت به تحریم این نهاد از جانب ایالات متحده، به اقدام قاطعانه دست بزند.

ظریف، با شدت بخشیدن به لحن کلام خویش، پرزیدنت ترامپ و رهبران ایالات متحده را گانگستر نامید که به خود حق می دهند در اوضاع کشورهای دیگر به دخالت نظامی دست بزنند.

وزیر خارجه حکومت ایران در حالی این واژه ها را به کار می برد، که حکومت اسلامی ایران با برپایی سپاه قدس، به دخالت های مسلحانه در کشورهای همسایه دست زده و به خیال نابود کردن اسرائیل، پول و اسلحه در اختیار سازمان های ترور قرار می دهد – و این در صورتی که ارتش آمریکا با حضور در افغانستان و عراق و مناطق دیگر، می کوشد با تروریسم مبارزه کند.

ظریف نوشت: اکنون که دیوان بین المللی کیفری نیز مورد، به گفته او “اخاذی” آمریکا قرار گرفته، “دیگر چه اتفاقی باید بیفتد که جامعه جهانی علیه آمریکا بیدار شود”.

پرزیدنت ترامپ در “حکم حکومتی” خود، به وزیر خارجه و وزیر اقتصاد و دارایی آمریکا دستور داده امکان تحریم حقوقدانان عضو این دیوان و از جمله دادستان و قضات آن دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و به اجرا گذاشته شود.