عبدالرضا عزیزی نماینده مجلس: خود مردم در گسترش ویروس کورونا مقصر هستند و نه مقامات حکومتی

در همان حال که بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی سیاستمداران حکومتی، خود دولت و عملکرد آن را عاملان اصلی آشوب کنونی در کشور می دانند، یک نماینده مجلس گناه همه نابسامانی ها را متوجه خود مردم ایران دانست و آنان را عامل اصلی شیوع کورونا  دانست و خواهان برخورد نظامی با آنان شده است. حکومت ایران سعی دارد که شیوع کورونا در کشور را علیرغم اینکه در ابتدای ورود این ویروس از آن مطلع بوده بر گردن مردم بیندازد.

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت:  نمی توانیم شل کن سفت کن داشته باشیم، باید رفتاری که در ووهان شد در ایران هم بشود تا زنجیره شیوع کرونا قطع شود. چین در ووهان پلیسی عمل نکرد بلکه نظامی عمل کرد، نگذاشت مردم بیرون بیایند و آذوقه را به درب منازل برد.

وی افزود:  چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری توانسته کرونا را مهار کند، چرا ما با ۸۰ میلیون نفر نمی‌توانیم از مهار این ویروس برآئیم؟ اگر نظامی عمل کنیم صددرصد مردم بیرون نخواهند آمد. در سیزده به در پلیسی عمل شد و موفق بودیم.خرج و مخارج زندگی مردم را برای یک ماه تامین کنیم تا بیرون نیایند.با روش فعلی مهار کرونا بسیار سخت خواهد شد.