عبدالله مهتدی:به آرمانهای پیشینیان برای تشکیل کشور کردستان پایبندم.اطرافیان رضا پهلوی فاشیست هستند