علت درگیری ها در کرانه باختری چیست؟تحلیل آقای منشه امیر در گفتگو با ایران اینترنشنال