علی اکبر امید مهر دیپلمات پیشین: «حکومت پادشاهی می تواند بهترین نوع حکومت برای آینده ایران باشد»

در ادامه این پرسش که پس از فروپاشی رژیم کنونی ایران که به پرتگاه سقوط هر روز نزدیک تر می شود، این بار با آقای علی اکبر امید مهر گفتگو کردیم که دوره دیپلماسی را پیش از به روی کار آمدن خمینی آغاز کرد و کوتاه مدتی پس از برقراری حکومت اسلامی در ایران ناچار شد از کشورش بگریزد و در یک کشور اروپایی پناه بجوید.

در این رشته مصاحبه ها که تا کنون با چندین تلاشگر سیاسی دیگر نیز انجام شده  هر یک حکومت ترجیحی خود را به میان آورده و مزایای آن را برشمرده است.

وبسایت “ایران و اسرائیل” در برابر این پرسش موضوع گیری نکرده و از این رو با هواخواهان نظام های سیاسی مختلف گفتگو شده تا مردم ایران با انواع رژیم های سیاسی آشنا شوند و آن حکومتی را که مناسب تر دانستند برای آینده کشور خود برگزینند.