عملیات آزاد سازی گروگان های اسراییلی:تحلیل آقای بن سبطی