فاطمه سپهری:آقای خامنه ای تو عرضه نداری مملگت داری کنی از قدرت کنار برو تا به سرنوشت دیکتاتورهای دیگر دچار نشده ای

خانم فاطمه سپهری از بانوان امضا کننده بیانیه موسوم به ۱۴ نفر در گفتگوی رسانه ای خطاب به علی خامنه ای گفت: آقای خامنه ای شما در هر پست و مقامی بودی ثابت کردی که هیچ عرضه ای نداری و همانطور که دو سال پیش در آن دو بیایه(۱۴ نفر) از تو خواستیم که استعفا بدهی از تو میخواهم که از قدرت کنار بروی.

خانم سپهری در ادامه گفت:مردم ایران تحت رهبری خامنه ای به فقر و سیه روزی رسیده اند و آقای خامنه ای از شما میخواهم که کنار بروی تا ما مردم ایران به روزهای خوش و رفاه و سربلندی برسیم.

وی در پایان گفت:آقای خامنه ای تا به سرنوشت دیگر دیکتاتورها دچار نشده ای از قدرت کنار بروید.