فاطمه سپهری:خامنه ای بترس از خشم ملت ایران،مشت تو برای مردم ایران باز شده است

بانو فاطمه سپهری با انتشار پیام ویدیویی از تحت فشار قرار دادن برادرش محمد حسین سپهری معلم زندانی توسط ماموران زندان وکیل آباد مشهد خبرداد و گفت: از یازده فروردین تلفن او را قطع کرده اند و فقط از طریق ملاقات کابینی میتوانیم با او در تماس باشیم.

خانم سپهری در ادامه گفت:ما به این نتیجه رسیده ایم که علی خامنه ای به زندانبانان دستور داده تا زمانی که او شمال و جنوب ایران را به دوستان کمونیست خود در چین و روسیه بدهد و پست ریاست جمهوری به دزد بعدی بدهد زندانیان را ساکت کنند.

او در ادامه خطاب به خامنه ای گفت: علی خامنه ای بترس از خشم ملت ایران و مشت تو برای ملت ایران باز شده است.