فرزانه روستایی در گفتگو با منشه امیر: «نظام سیاسی که پس از فروپاشی رژیم کنونی برپا گردد، باید بر پایه دموکراسی باشد»

گفتگوهای سایت ایران و اسرائیل با تلاشگران سیاسی و آشنایان امور ایران و صاحبان عقاید و آراء پیرامون این پرسش که چه نوع ساختار سیاسی می تواند بهترین گزینه برای آینده ایران باشد، در حالی به مراحل پایانی خود نزدیک می شود، که اوضاع رژیم هر روز وخیم تر می شود و به دستور علی خامنه ای، بر شدت سرکوب نیز افزوده می گردد و اختناق شدیدتری در کشور برقرار می گردد.

آقای منشه امیر، بی آن که خود کوچکترین موضع و دیدگاهی را عرضه کند، با بیطرفی کامل از این میهمانان پرسیده است که چه نوع حکومتی، با توجه به پیشینه تاریخی ملت ایران، باورهای دینی آنان و نیازهای داخلی و خارجی کشور، می تواند بهترین نسخه برای یک آینده شکوفا برای ملت ایران باشد.

این بار پای گفتگوی خانم فرزانه روستایی می نشینیم که از روزنامه نگاران برجسته ایران در حکومت اسلامی بوده و از هنگامی که ناچار شده وطن خویش را ترک گوید، همچنان به تحلیلگری سیاسی و بیان دیدگاه های خود ادامه می دهد.