برنامه افق نو، صدای آمریکا – ۹ ژانویه ۲۰۱۸
میهمانان برنامه: منشه امیر کارشناس امور خاور میانه از اورشلیم و پاتریک کلاوسون، مدیر تحقیقات در انستیتوی سیاست گذاری خاور نزدیک