فرمانده پیشین سنتکام آمریکا طرحی را برای نابودی برنامه اتمی رژیم را تمرین کرده است:تحلیل آقای منشه امیر