فرمان به جودوکار ایرانی درباره تحریم اسرائیل، موجب پیروزی ورزشکار اسرائیلی

خودداری جودوکار ایرانی از رویارویی با ورزشکار اسرائیلی، موجب محرومیت ایران از رسیدن به یک مدال پرافتخار ورزشی شد و جودکار اسرائیلی بدون زحمت زیاد توانست به مدال برنز دست یابد.

سخن از مسابقات جهانی جودو می باشد که هم اکنون در شهر دوسلدُرف المان جریان دارد و حکومت ایران به ورزشکار خود دستور داد برای آن که مجبور به مسابقه با ورزشکار اسرائیلی نشود، بکلی در مسابقه حضور نیابد و در نتجه بازنده اعلام شود.

این چندمین بار است که ورزشکاران ایرانی، به دستور مقامات رژیم دینی در ایران، ناچار می شوند به شیوه های مختلف، از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی شانه خالی کنند.

سازمان های ورزشی بین المللی به حکومت ایران اخطار کرده اند که ادامه این رفتار موجب مجازات های شدیدتری علیه ورزش ایران خواهد شد.

رسانه های خبری آلمانی در روزهای اخیر گزارش های مفصلی درباره تحریم اسرائیل توسط حکومت ایران منتشر کرده و آن را نوع دیگری از رفتارهای یهودستیزانه دانسته اند.

کشور آلمان نسبت به رفتارهای ضد اسرائیلی و یا یهودستیزانه بسیار حساس است و دو ماه پیش آتش زدن پرچم اسرائیل در یک تظاهرات اسلامی و عربی، خشم ملت آلمان و مقامات رسمی آن کشور را برانگیخت.