تجمع اعتراضی پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی؛ دوشنبه، ۴ دی ماه ۱۳۹۶