فریده مرادخانی خواهرزاده علی خامنه ای قبل از بازداشت:مردم جهان کمک کنید که این رژیم کودک کش را براندازیم

در همان حال که دامنه اعتراضات مردمی روز به روز گسترده تر می گردد موج انتقادها و انزجار از علی خامنه ای و رژیم اسلامی در داخل ایران و در میان نزدیکان خامنه ای نیز شدید تر می گردد.

خانم فریده مرادخانی خواهرزاده علی خامنه ای یکی از این افراد است که شجاعانه به مخالفت با رژیم و شخص علی خامنه ای برخاسته و از جهان آزاد می خواهد که مردم ایران را یاری دهند تا بتوانند به گفته او رژیم کودک کش جمهوری اسلامی را به زیر بکشند.

این بانوی شجاع که طی روزهای گذشته توسط دستگاه امنیتی رژیم بازداشت شد این پیام ویدیویی را پیش از دستگیری ضبط کرده بود و منتشر گردید.

خانم فریده مرادخانی سال گذشته نیز در مراسمی که به مناسبت زادروز شهبانو فرح پهلوی برگزار گردید به صورت مجازی شرکت کرد و با خواندن قطعه شعری از خدمات شهبانو فرح پهلوی و خاندان پهلوی قدردانی نموده و خواهان بازگشت آنها به میهنشان گردید که پس از این امر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم دستگیر و سپس به قید ضمانت آزاد شد.

پیام ویدیویی خانم فریده مرادخانی پیش از بازداشت: