فشار دموکرات‌ها بر بایدن پیر و خسته برای کناره گیری:گفتگو با یک عضو حزب جمهوریخواه و هوادار ترامپ