فیلمی نادر از داخل زندان گوهردشت
لحظات آزادی زندانی سیاسی فرزاد مددزاده و خداحافظی با دوستان همبندش
برخی از عزیران زندانی در فیلم، دیگر در میان ما نیستند و جاودانه شدند.