قاسم شعله سعدی به مناسبت ۱۲ فروردین و سالگرد همه پرسی رژیم: «سرکوبگری به اوج رسیده است»

امروز (پنجشنبه) مصادف با چهل و دومین سال برگزاری همه پرسی در ایران است که به دنبال آن ادعا شد که اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران خواهان برقراری رژیم اسلامی هستند. رژیم با اجرای این رفراندوم، که بی تردید در آن تقلب زیادی نیز شد، کوشید مشروعیت به دست آورد و سیاست ها و رفتارهای خود را در آینده مورد خواست و انتظار مردم معرفی نماید.

بسیاری از آگاهان می گویند آماری که در مورد شمار شرکت کنندگان در همه پرسی و نتایج شمارش آراء از جانب حکومت اعلام شده، همگی جعلی می باشد. علاوه بر این گفته شده که رژیم هیچ گزینه دیگری را در مورد نوع رژیم آینده، در اختیار مردم نگذاشته بود و از این رو، نتایج آن فاقد مشروعیت می باشد.

همچنین گفته شده که مردم در آن دوران دچار التهاب سیاسی شده بودند و نادانسته به حکومتی رای دادند که خود را مبتنی بر اصول اسلامی می داند و می خواهد شیوه های یک هزار و چهارصد سال پیش را در ایران رواج دهد.

خمینی در روزهایی که به ایران بازگشته بود، قاطعانه گفت که “پدران ما نمی توانند نوع رژیم را بر ما تحمیل کنند و هر نسل حق انتخاب رژیم خود را دارد”. ولی اکنون با گذشته ۴۲ سال از آن همه پرسی، حکومت هرگونه صدای مخالفی را سرکوب می کند و با بی اعتنایی به مخالفت مردم، به فرمانروایی ادامه می دهد.

به مناسبت سالروز ۱۲ فروردین، مصاحبه ای با قاسم شعله سعدی از طرفداران پیشین رژیم، در شبکه های اجتماعی انتشار یافت.