لبنان، ملکه زیبایی آن کشور را، به خاطر آن که با رقیب اسرائیلی خود عکس گرفته بود، از این عنوان محروم ساخت

چهره های ملکه های زیبایی لبنان راست و اسرائیل

ملکه زیبایی لبنان، تنها به جرم این که با ملکه زیبایی اسرائیل عکس گرفته، به دستور دولت لبنان از این عنوان خود محروم شد. سخن از زیبارویی به نام سوا عَکَر می باشد که رقیب اسرائیلی خود را دشمن نمی داند و حاضر می شود با او عکس بگیرد.

مسابقات ملکه زیبابی، هر سال زیر عناوین مختلف در جهان برگزار می شود و این بار، سخن از مسابقه ای که “ملکه زیبایی کره زمین” نامیده شده که نوعی رقابت با مسابقه دیگری است که “انتخاب ملکه زیبایی جهان” نامیده می شود.

خانم سلوا عکر در دفاع از خود ادعا می کند که در جریان انجام مسابقه، زیبارویی به زبان عربی او را خطاب قرار داد و خواهان  گرفتن عکس مشترک شد و او نمی دانست که این بانو، اسرائیلی می باشد.

ولی مقامات مسؤول این مسابقه در لبنان، این استدلال را نپذیرفتند و سلوا را از مقام خود محروم کردند.

در وبسایت رادیو پیام اسرائیل عکس های این زیبارویان را ببینید. فطعا همانند ما آه حسرت خواهید کشید که چرا این گونه کینه توری، حتی در مسابقه زیبایی وجود دارد؟

حزب الله لبنان، که هر روز قدرت بیشتری پیدا می کند، نه تنها عکس گرفتن با دختر اسرائیلی را جرم تلقی می کند، بلکه اصل برگزاری این مسابقه را نیز حرام اندر حرام می داند.

شماری از ملکه ها زیبایی کشورهای مختلف در مسابقه ملکه زیبایی جهان